Budowa domu bez pozwolenia do 70m2. Aktualne przepisy 2024

2024-04-02
Budowa domu bez pozwolenia do 70m2. Aktualne przepisy 2024

Budowa własnego domu to marzenie wielu z nas, a nowe regulacje prawne wprowadzone w 2024 roku otwierają przed potencjalnymi inwestorami budowlanymi nowe możliwości. Dzięki aktualizacji przepisów, budowa domu do 70m2 nie wymaga już pozwolenia na budowę, co stanowi istotne uproszczenie procedur budowlanych. W tym artykule przybliżymy Ci aktualne przepisy dotyczące budowy małego domu bez pozwolenia, omówimy wymaganą dokumentację oraz przedstawimy ograniczenia i warunki, które muszą być spełnione, aby Twoja inwestycja przebiegła zgodnie z prawem.

Jakie są aktualne przepisy dotyczące budowy domu do 70m2 bez pozwolenia?

Aktualne przepisy dotyczące budowy domu do 70m2 bez pozwolenia, wprowadzone od 3 stycznia 2022 roku, znacząco upraszczają proces realizacji marzeń o własnym domu jednorodzinnym. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestorzy mają możliwość budowy wolnostojących domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do maksymalnie 70 m2 bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Proces ten opiera się o tzw. procedurę zgłoszenia z projektem budowlanym, co oznacza znaczne ograniczenie formalności.

W ramach regulacji, zniesiony został obowiązek ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, co stanowi istotne ułatwienie dla osób planujących budowę. Co więcej, zgodnie z nowymi przepisami, starostwo nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanej inwestycji, co oznacza, że po złożeniu wymaganej dokumentacji i projekcie budowlanym, inwestor może niemal natychmiast przystąpić do realizacji swojego przedsięwzięcia.

Budynki, które mieszczą się w ramach tej procedury, mogą być wykorzystywane wyłącznie do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, co wyklucza ich komercyjne wykorzystanie czy wynajem. Należy zaznaczyć, że domy te mogą posiadać co najwyżej dwie kondygnacje, a ich projekt musi być zgodny z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy dla danej działki.

Dokumentacja potrzebna do zgłoszenia budowy domu do 70m2

Zanim w ruch pójdą farbyzaprawy budowlane konieczne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów. Aby skorzystać z uproszczonej procedury budowy domu do 70m2 bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z Ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, konieczne jest przygotowanie i złożenie odpowiedniej dokumentacji. Dokumentacja ta jest kluczowa do prawidłowego zgłoszenia budowy i musi być dostarczona do wydziału architektoniczno-budowlanego właściwego starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Możliwe jest również dokonanie zgłoszenia elektronicznie za pośrednictwem aplikacji e-Budownictwo. Oto szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do zgłoszenia budowy domu do 70m2:

 1. Zgłoszenie budowy – wypełniony formularz zgłoszenia budowy, który zawiera podstawowe informacje o planowanej inwestycji, takie jak lokalizacja, dane inwestora oraz charakterystyka budynku.
 2. Projekt budowlany – uproszczony projekt budowlany, który obejmuje niezbędne rysunki i opisy techniczne. Projekt powinien być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i musi spełniać obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.
 3. Oświadczenia inwestora – dokumenty potwierdzające, że: 
  • Budowa domu jest realizowana w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.
  • Inwestor przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prowadzenie budowy w przypadku nieustanowienia kierownika budowy.
  • Zgłoszona dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami.
 4. Potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością – dowód posiadania prawa własności działki lub innego tytułu prawnego uprawniającego do realizacji budowy na danym terenie.
 5. Decyzja o warunkach zabudowy – w przypadkach, gdy dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest przedłożenie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez właściwy organ.
 6. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót – informacja dla organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych, składana odpowiednio do wojewódzkiego lub powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Dodatkowo, przed rozpoczęciem budowy konieczne może być geodezyjne wyznaczenie terenu, a po zakończeniu budowy – wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku nieustanowienia kierownika budowy obowiązek ten spoczywa na inwestorze.

Polecane

pixel